อีโวลูชั่น โซลูชั่น Evolution Solution

 ด้วยประสบการณ์ กว่า25 ปีในการปลูกพืชไร้ดินเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์" อีโวลูชั่น โซลูชั่น" สิ่งจำเป็นต้องใช้ในการปลูกพืชไร้ดินเพึ่อ 

ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุดผลิตภัณ์"อีโวลูชั่น โชลูชั่น"

 

ประกอบด้วย

สารอาหารไฮโดรโพนิคส์ สูตรต่างๆได้แก่ Culture-Sคัลเจอร์- เอส ,Floweringฟลาวเวอรริ่ง, และCrop specific formular สูตร ที่ใช้สำหร้บพืชชนิดต่างๆที่มีความแม่นยำสูงใยการปลูกเชิงการค้า โดยสารอาหารทุกสูตร ของเรามีส่วนประกอบแร่ธาตุที่พืชต้องการครบถ้วนในสัดส่วนที่สมดุล และแร่ธาตุหายากทีมีในธรรมชาติ 

 

กลุ่มสารช่วยในการเติบโตฮอรโมนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืชในระยะต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง ทนร้อน และต้านทานโรคแมลงศัตรูพืช ได้แก่

OGPโอจีพี  ,Maximizeแมกซิไมซ์,Vitalinkไวตาลิงค์ Extra yieldเอกตร้ายีลด์ , Getback-teriaเกทแบคทีเรีย  pHRaise   พีเอชไรซ์pH lower-พีเอช โลเวอร์ สารปร้บสภาพความเป็นกรดด่าง รวมทัง นำยาเทียบค่าเครื่องมือว้ดpH meter Buffer7บัพเฟอร์7-Slope4สโลป4, CF27.7น้ำยาเทียบค่าเครืองวัดEC

 

Evolution Solution... It's what nature meant it to be.

 

We feel that Mother Nature always meant for us to have the very best and most healthy foods to insure our well-being. Aside from global deforestation and mass pollution that human beings have wrought on her world, hydroponics brings all of the good back to her and us while conserving one of our most important natural resources -- water. The nutrients used in Accent Solution use minerals and ingredients found in the best organic soils and help to promote this idea with unique formulations that maximise our resources while providing the optimum recipe for growing success.Although the process of hydroponics is super-efficient, it is hardly foolproof. Trays, gullies, tubes and pumps accumulate deposits that need periodic cleansing. Environmental changes, nutrient deficiency, pH variations and many other variables can lead to degrading plant health. For these reasons, the Evolution Solution line includes several useful cleansers, vitamins and additives to help out in these situations, as well as pH Raise/Lower and precision calibration solutions for electronics.In short, Accent Solution precision nutrients and additives have been formulated with over 25 years of experience from top growers in Australia, New Zealand, Netherlands (Amsterdam) and United States. In addition to the current retail formulations, Accent Solution also comes in crop-specific formulas and bulk quantities for commercial growers 

 

o

 

 

 

 

 


 

  • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-1.png
   คัลเจอร์ เอส สารอาหารไฮโดรโพนิคส์ เป็นสูตรปุย ไฮโดรโพนิคส์ ที่ใช้กับการปลูกพืชทุกชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโต ค้ลเจอร์เ-เอสประกอบด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน ในสัดส่วนที่สมดุลย...
   300 บาท
  • Screenshot_2013-08-12-02-30-31-2.png
   โอจีพี หนึ้งในผลิตภัณฑ์คุณภาพ อีโวลูชั่นโชลูชั่น โอจีพี คือ สารสกัดธรรมชาตื ที่มีสว่นประกอบของฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน ไชโตไคนิน และกรดอะมิโนมีความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายkelp...
   800 บาท
  • Draft BL SPC Albusat153-1.jpg
   ฟลาวเวอร์ริ่ง สูตรสารอาหารไฮโดรโพนิคส์ สำหรับเพิ่มผลผลิต พืชไม้ดอกไม้ผล เป็นสูตรที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และสมดุลธาตุและแร่ธาตุหายากในธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉเพ...
   300 บาท
  • extrayield 5l.jpg
   Extra yield nutrient additive เอ็กตร้า ยีลด์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูขั่น โซลูขั่นสำหร้บการปลูกพืชไร้ดิน เอ็กตร้า ยีลด์คือธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ที่ใซ้ในการปลูกพืชไร้ดิน เอ็ก...
   800 บาท
  • cropspecific.jpg
   สารอาหารไฮโดรโพนิคส์สูตรเฉพาะ สำหรับการปลูกพืชป็นการค้า ด้วยประสบการณ์ ในวงการไฮโดรโพนิคส์นักเคมีของACCENTHYDROPONICS ได้พัฒนาสูตรสารอาหารใความแม่นยำสูงในการปลูกพืชแต่ละชนิดให้ได้ผ...
  • Screenshot_2013-08-12-02-30-51-1.png
   GET BACTERIA จุลินทรีย์ผงสำเร็จรูป ที่มึคุณสมบัติ ควบคุมป้องกันกำจัด เชื้อราและแบคทีเรีย ทีเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่นรากเน่าโคนเน่า GET-BACK-TERIA The Symbiotic microbes th...
  • bul_phraiselower.gif
   pH Lower pH adjustment solution Active ingredient : phosphoric acid 425gm/litres Direction for use For optimum performance of your hydroponic system,it is recomened that a pH of be...
   150 บาท
  • Screenshot_2013-08-12-02-30-39-1.png
   Maximize แมกซิไมซ์ หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีโวลูชั่น ของAccent hydroponics ในการเจริญเติบโตของพืชจำเป็นต้องสังเคราะห์โปรตีนเช่นส้งเคราะห์เอนไซม์ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในขบวนการเติบโตและพั...
   800 บาท
Visitors: 121,724