ขุยมะพร้าว coco peat kanaaf

KANAAP คานาพ :ว้สดุปลูกธรรมชาตจากชุยมพร้าวทีผ่านขบวนการฆ่าเชื้อ ปลอดจากเม็ดวัชชพืช ปรับสภาพ pH และค่าEC ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติโปร่ง เบาอุ้มนำ้และระบายอากาศได้ดี

ขนาดบบรรจุ :55ลิตร

280 บาท
จำนวน:
Visitors: 248,801