เครื่องวัด ชุดควบคุม TEST&CONTROL TEST&CONTROL EQUIPMENT

เครื่องมีอวัด เครื่องควบคุม pH Ec 

คือ เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสารอาหารมีความสำคัญในการปลูกพืชไร้ดิน การควบคุมค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารของพืช

pH คือ ค่าความเป็นกรดด่างหรือความ เข้มข้นของ H+ ของสารละลายธาตุอาหารพืช pH มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งในการละลาย และดูดกินสารละลายธาตุอาหาร ช่วง pH ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 5.5-6.5โดยที่พืชดูดกินสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา จำเป็นต้องรักษาระดับ pH ให้เหมาะสม การตรวจวัดต้องกระทำทุกวัน การลดระดับ pH ฟอสฟอริก (H3 PO4) การยกระดับ pH นิยมใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
 
 
EC (Electric Conductivity) คือ ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่า EC ทำให้เราทราบความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งแสดงเป็นมิลลิโม (millimhos) ต่อเซนติเมตร (mMho/cm) หรือมิลลิซิเมน (millisiemen) ต่อเซนติเมตร (mS/cm) ค่า 1 mMho/cm =  1mS/cm ประมาณ 650ppm. ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืชปกติควรอยู่ระหว่าง 1000 - 1500 ppm. เพื่อให้แรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ของกระบวนการดูดซึมของรากเกิดได้สะดวก  ค่า EC ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 1.5-3.0 mS/cm ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช  ค่า EC สูงจะเป็นอันตรายต่อพืช ต้องเจือจางด้วยน้ำ ถ้าค่า EC ต่ำ ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้เพียงพอ เนื่องจากพืชใช้สารละลายตลอดเวลา ดังนั้น ค่า EC จะเปลี่ยนแปลงเสมอ จำเป็นต้องตรวจวัดทุกวัน และปรับค่าตามความจำเป็น
 

Different plants need different strengths of nutrient mixes through the growth cycle, especially if fruiting or flowering is to occur. To measure the strength of a solution a CF (Conductivity Factor) or EC (Electrical Conductivity) meter is needed. CF or EC is the measurement of how much dissolved nutrient is contained within the solution. The higher the number the stronger the nutrient solution is. In general, leafy vegetables like lettuces will need a weaker strength solution than a fruiting or flowering plant, such as peppers, tomatoes or roses. 

Visitors: 269,676